ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ

Όλα τα προϊόντα Energy Plus καλύπτονται από Εγγύηση καλής λειτουργίας για πέντε (5) έτη από την παράδοσή τους στον Πελάτη και διατήρησης της φωτεινότητας τους σύμφωνα με το Πρότυπο LM80-TM21.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση που προκληθούν βλάβες στα φωτιστικά σώματα, από οποιαδήποτε αιτία που δεν οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστική ατέλεια, ζημία ή βλάβη, με συνέπεια να μην βρίσκονται σε άριστη λειτουργική κατάσταση.

Σε περίπτωση βλάβης ή οποιουδήποτε προβλήματος στην λειτουργία ενός ή περισσότερων φωτιστικών σωμάτων, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει γραπτά την Εταιρία αναφέροντας τον σειριακό αριθμό αυτού,-ών (Serial Number – S/N) και περιγράφοντας κατά το δυνατόν το πρόβλημα.

Η Εταιρία οφείλει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος εβδομήντα δύο (72) ωρών από την σχετική γραπτή ειδοποίηση του Πελάτη, να το (ή τα) παραλάβει με εταιρία ταχυμεταφορών επιλογής της και με δική της χρέωση, κατάλληλα συσκευασμένα από τον Πελάτη.

Η Εταιρία αμέσως μετά την παραλαβή στην έδρα της πραγματοποιεί αναλυτικό τεχνικό έλεγχο και ενημερώνει γραπτώς τον Πελάτη εάν η αιτία μη λειτουργίας δεν οφείλεται στο φωτιστικό σώμα.

Εάν η αιτία μη λειτουργίας οφείλεται στο φωτιστικό σώμα, η Εταιρία στέλνει άμεσα στον Πελάτη νέα φωτιστικά σώματα με εταιρία ταχυμεταφορών επιλογής της και με δική της χρέωση.
Η αποσύνδεση των φωτιστικών σωμάτων που υπέστησαν βλάβη και η τοποθέτηση των νέων βαρύνει τον Πελάτη.

Τα Προϊόντα καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση της Εταιρίας, μόνον και εφόσον χρησιμοποιούνται από τον Πελάτη με την δέουσα προσοχή και σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες χρήσης της Εταιρίας που συνοδεύουν τα Προϊόντα.

Βλάβες που οφείλονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) σε κακό χειρισμό – χρήση εκ μέρους του Πελάτη όπως ρίψη υγρών, πτώση, θραύση, έκθεση σε ακραία καιρικά φαινόμενα, μεγάλη θερμοκρασία, υγρασία, εφαρμογή διαφορετικής τάσης ρεύματος εκτός των ορίων που ρητά αναγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές των Προϊόντων, επισκευές και πάσης φύσεως επεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς, δίχως τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρίας, συνεπάγονται την άμεση πάση της ισχύος της παρούσας Εγγύησης.

Η παρούσα Εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες στα Προϊόντα που προκαλούνται από υπερτάσεις ρεύματος εκτός των ορίων των Τεχνικών Προδιαγραφών (που αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας), φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί), βανδαλισμούς, τρομοκρατικές ενέργειες, κλοπή, καθώς και ατύχημα εν γένει.

Η παρούσα Εγγύηση μπορεί να έχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια μόνον με σχετική γραπτή δέσμευση της Εταιρίας και με συγκεκριμμένους και αναλυτικούς γραπτούς όρους.